Bodystocking i pończochy - Pończochy - DOLCE - pończochy z pasem, erotyczne pończochy
POŃCZOCHY CZARNE Z PASEM - DOLCE
  • POŃCZOCHY CZARNE Z PASEM - DOLCE
  • KOMPLET SEKSOWNEJ BIELIZNY DAMSKIEJ CZARNEJ - DOLCE
  • SEKSOWNE POŃCZOCHY Z PASEM I WSTĄŻKĄ
  • ELEGANCKA BIELIZNA DAMSKA Z POŃCZOCHAMI - LOLITTA

DOLCE - pończochy z pasem, erotyczne pończochy

199,00 zł
Brutto

Opis

Pełny sub­tel­no­ści i zmy­sło­wo­ści kom­plet Dolce skła­da­jący się z pasa do poń­czoch, poń­czoch oraz strin­gów.
Dół kom­pletu wyko­nany jest z czar­nego ela­stycz­nego tiulu, który dosko­nale dopa­so­wuje się do nóg.
Optycz­nie je wyszczu­pla i wydłuża.
Dodat­ko­wym atu­tem tiulu, z któ­rego wyko­nano poń­czochy, jest więk­sza odpor­ność na uszko­dze­nia
niż nylonu czy innych włó­kien sztucz­nych, z któ­rych stan­dar­dowo pro­du­ko­wane są poń­czochy.
Wzrok przy­cią­gają sek­sowne wycię­cia zwień­cza­jące górną tylną część poń­czo­szek.
Te eks­klu­zywne poń­czochy z pasem przy­ozdo­bione zostały ele­ganc­kimi i pięk­nie poły­sku­ją­cymi dia­men­ci­kami w kolo­rze szma­rag­dowo – srebr­nym.
Ta sek­sowna bie­li­zna na górze posiada spe­cjalną gumę pokrytą sili­ko­nem, dzięki któ­rej poń­czoszki nie zsu­wają się z nóg.
Matowa czarna lamówka, z któ­rej wyko­nano pas w zesta­wie Dolce, została przy­ozdo­biona szma­rag­dową atła­sową wstążką.
Pas zapi­nany jest nad poślad­kami za pomocą rzepa oraz dodat­kowo sznu­ro­wany sze­roką wstążką.
Kom­plet bie­li­zny posiada regu­lo­wane paski do poń­czoch przy­trzy­mu­jące je.
Paseczki te celowo są wszyte pod deli­kat­nym kątem, aby dodać kom­pletowi ory­gi­nal­no­ści.
Regu­la­cja ta pozwala ide­al­nie dopa­so­wać kom­ple­cik Dolce do ciała.

Ero­tyczne poń­czochy z pasem i z ozdo­bami zachwy­cają uni­kal­no­ścią swo­jego nie­tu­zin­ko­wego desi­gnu.

Ten kom­plet bie­li­zny dam­skiej z pew­no­ścią uczyni każdą kobietę jesz­cze bar­dziej atrak­cyjną dla swo­jego męż­czy­zny!

Poń­czo­chy marki LOLITTA są szyte ręcz­nie w pol­skich szwal­niach.

Jeżeli posia­dasz roz­miar nie­ty­powy i na przy­kład masz więk­szy biust i dół mniej­szy lub na odwrót – szy­jemy także pod spe­cjalne zamó­wie­nie, opisz swoje wymiary dokład­nie w uwa­gach w zamó­wie­niu. Nie pobie­ramy dodat­ko­wych opłat, czas reali­za­cji 3 dni robo­cze.

Płat­ność przy zamó­wie­niu spe­cjal­nym – tylko za przed­płatą.

Szy­jemy miseczki w roz­miarach od A do DD -E. 

Dostępny w roz­miarach S/M oraz L/XL.


Materiał: 90% polia­mid, 10% ela­stan.

Z naszą prze­piękną bie­li­zną ni­gdy nie zaznasz nudy w swoim życiu intym­nym!

Zestawy, które są pro­jek­to­wane przez naszą rodzimą desi­gnerkę cie­szą się nie­zwy­kłym powo­dze­niem.

Sta­ramy się, aby były one nie­po­wta­rzalne…i są!

Za dużo prze­cież mamy na rynku bieliźnianym zwy­kłych, wie­ją­cych nudą koszu­lek typu baby­doll z fal­ban­kami à la Bar­bie.

Ile można kupo­wać w kółko to samo, tylko zmie­niać kolory i może rodzaj uży­tej do tego, na domiar złego sztucz­nej, sty­lo­no­wej koronki?

Nie­stety nie­któ­rzy pro­du­cenci nie zauwa­żają zmian zacho­dzą­cych na tym waż­nym rynku.

Trzeba się przy­sto­so­wać? Nie, nie trzeba! Trzeba iść o krok do przodu!

Jeżeli nie masz dobrego pro­jek­tanta to nawet naj­droż­sze fran­cu­skie koronki nie pomogą.

Musimy two­rzyć nasze dzieła z pasją, nie oglą­dać się za sie­bie, nie kopio­wać kom­pletu bie­li­zny dam­skiej innych marek, jak na przy­kład ostat­nio popu­lar­nym nurtem jest deska w deskę pro­jekty z gumy typu Bon­dage świet­nej firmy z Wiel­kiej Bry­ta­nii… i tutaj nie­stety nie wymie­nię jakiej.

Tak ważne w tej branży jest wycza­ro­wa­nie cze­goś nowego, nie­tu­zin­ko­wego za co poko­chają Cibie nowi, Twoi klienci.

W ten wła­śnie spo­sób pod­cho­dzimy do naszej twór­czo­ści.

Kreu­jemy des­sous, nie kopiu­jemy.

To jest nasze motto.

Zobacz także