Inne - Pas do pończoch - AMOROUS RAPTURE - pas do pończoch, seksowna bielizna
EROTYCZNY PAS DO POŃCZOCH - AMOROUS RAPTURE
  • PAS DO POŃCZOCH - AMOROUS RAPTURE
  • EROTYCZNY PAS DO POŃCZOCH - AMOROUS RAPTURE
  • PAS DO POŃCZOCH CZERWONY - AMOROUS RAPTURE
  • SEKSOWNY PAS DO POŃCZOCH - AMOROUS RAPTURE

AMOROUS RAPTURE - pas do pończoch, seksowna bielizna

89,00 zł
Brutto
Rozmiar
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Opis

Nie­sa­mo­wi­cie ory­gi­nalny i sek­sowny komplet.
Został wyko­nany z poprze­pla­ta­nych atła­so­wych pasecz­ków zszy­tej ze sobą lamówki
połą­czo­nej z deli­katną i miękką w dotyku czer­woną gumą.
Cały pro­jekt jest dra­pież­nym odcie­niu czer­wieni.
Oprócz odważ­nej barwy pasa Amo­ro­use Rap­tu­re, uwagę przy­ku­wają złote ele­menty w postaci kółe­czek,
któ­rymi przy­ozdo­biono jego przód i tył oraz drobne regu­la­tory,
dzięki któ­rym moż­liwe jest swo­bodne dosto­so­wa­nie dłu­go­ści gume­czek na poślad­kach sek­sow­nej bie­li­zny Amo­ro­use Rap­tu­re.

Dzięki regla­to­rom i gumum możemy deli­kat­nie unieść nasze pośladki do góry, a to bar­dzo lubią nasi męż­czyżni, gdy pupa kobieca nie­zbyt ulega gra­wi­ta­cji i jest unie­siona i prężna.

Dodat­kowo przód ero­tycz­nej bie­li­zny Amo­rous Rap­tu­re wzbo­ga­cono o małą, infan­tylną kokardkę.

Bie­li­zna marki LOLITTA jest szyta ręcz­nie w pol­skich szwal­niach.

Jeżeli posia­dasz roz­miar nie­ty­powy i na przy­kład masz więk­szy biust i dół mniej­szy lub na odwrót – szy­jemy także pod spe­cjalne zamó­wie­nie, opisz swoje wymiary dokład­nie w uwa­gach w zamó­wie­niu. Nie pobie­ramy dodat­ko­wych opłat, czas reali­za­cji 3 dni robo­cze.

Płat­ność przy zamó­wie­niach szy­tych pod spe­cjalny wymiar – tylko za przed­płatą.

Szy­jemy roz­miary mise­czek od A do DD -E. 


Pas do pończoch nie­stety nie zawiera strin­gów oraz poń­czoch. Poń­czoszki do naszego zestawu bez pro­blemu naby­jesz w każ­dej dro­ge­rii lub skle­pie z nor­malną bie­li­zną.

W naszej ofer­cie pasów do poń­czoch posia­damy je w prze­róż­nych kolor­kach. Jed­nak domi­nu­jąca jest czerń – klika przy­kładów naszej bie­li­zny w podob­nym dese­niu znaj­dziesz poni­żej na zdję­ciach.

Zaj­rzyj tam pro­szę…

Wystę­puje w stan­dar­do­wych roz­miarach S/M oraz L/XL.