Różne - FIRST INSTINCT - erotyczna bielizna damska
BIELIZNA EROTYCZNA DAMSKA - FIRST INSTINCT
  • SEKSOWNA BIELIZNA DAMSKA - FIRST INSTINCT
  • KOMPLET BIELIZNY EROTYCZNEJ DAMSKIEJ - FIRST INSTINCT
  • BIELIZNA EROTYCZNA DAMSKA - FIRST INSTINCT

FIRST INSTINCT - erotyczna bielizna damska

279,00 zł
Brutto

Opis

Feno­me­nalny zestaw First Instinct skła­da­jący się z obróżki, sta­nika, pasa, poń­czoch oraz strin­gów.
Całość wyko­nana została z poły­sku­ją­cej czar­nej tka­niny imi­tu­ją­cej lateks.
Obróżka, sta­nik oraz pas zostały przy­ozdo­bione deli­katną czarną koronką,
przez co ta latek­sowa bie­li­zna mimo swej dra­pież­no­ści posiada odro­binę infan­tyl­no­ści.

Obróżka zapi­nana jest z tyłu na rzep.
Połą­czona jest na prze­dzie z pasem za pomocą łań­cuszka w kolo­rze srebr­nym.

Sta­ni­czek zestawu First Instinct posiada regu­lo­wane ramiączka, dzięki czemu pozwala uwy­dat­nić ponęt­nie biust.
Kokie­te­ryjny pas z regu­lo­wa­nymi paskami do poń­czoch nie­sa­mo­wi­cie pod­kre­śla talię
i przy­ciąga wzrok na krą­gło­ści kobie­cych bio­der.

Zapi­nany jest z tyłu za pomocą rzepa.

Ele­men­tem ozdob­nym są rów­nież poły­sku­jące łań­cuszki w kolo­rze srebr­nym,
które przy­mo­co­wane zostały do paska z lamówki skó­rza­nej czar­nej.

Łań­cuszki poru­szają się deli­kat­nie z każ­dym ruchem ciała, przez co pobu­dzają wyobraź­nię Two­jego obser­wa­tora.
W zesta­wie znaj­dują się także stringi wykonane z takiej samej czar­nej ela­stycz­nej tka­niny jak biu­sto­nosz
oraz sek­sowne opla­ta­jące nogi poń­czochy.

Głę­boka czerń oraz dosko­nałe dopa­so­wa­nie tka­niny spra­wiają,
że kobiece nogi wydają się mega wysmu­klone i wydłu­żone.
Kom­plety marki LOLITTA szyte są ręcz­nie w pol­skich szwal­niach.
Jeżeli posia­dasz roz­miar nie­ty­powy i na przy­kład masz więk­szy biust i dół mniej­szy lub na odwrót – szy­jemy także pod spe­cjalne zamó­wie­nie, opisz swoje wymiary dokład­nie w uwa­gach w zamó­wie­niu.
Nie pobie­ramy dodat­ko­wych opłat, czas reali­za­cji 3 dni robo­cze.
Płat­ność przy kom­ple­tach szy­tych pod spe­cjalne zamó­wie­nie – tylko za przed­płatą.
Szy­jemy w roz­miarach mise­czek od A do DD -E. 

Sek­sowna bie­li­zna First Instinct dostępna jest w dwóch naj­bar­dziej tra­dy­cyj­nych roz­miarach S/M oraz L/XL.
Materiał: 97% polie­ster, 3% ela­stan.
Ero­tyczna bie­li­zna to temat rzeka u nas.
Na naszej stro­nie inte­rne­to­wej posia­damy duże spec­trum takich zesta­wów do wyboru i do koloru.
Ogromną popu­lar­no­ścią cie­szą się kom­plety w kolo­rze czar­nym, takim wła­śnie jak nasz First Instinct, wyko­nane z dzia­niny przy­po­mi­na­ją­cej lateks.
Do naj­czę­ściej kupo­wan­ych należą:
Flame Body­stoc­king-to połą­cze­nie ero­tycz­nego body­stoc­king z uro­czymi, cze­rwo­nymi kokardkami, co daje nam dra­pież­ność, a zara­zem nutę infan­tyl­no­ści.
Następ­nym naszym proj­ek­tem god­nym uwagi jest body ero­tyczne Admi­ra­ble Body. Jest to nasz best­sel­ler, jeżeli cho­dzi o sprze­daż.
Posiada paseczki do poń­czoch, które tak bar­dzo „kręcą” naszą męską widow­nię.
Zestaw zawiera także meta­lowe, cie­kawe ozdoby w kolo­rze zło­tym.
Jedną z nich jest mała kłó­deczka z klu­czy­kiem, która jest ele­men­tem uwiel­bia­nym przez zwo­len­ni­ków bie­li­zny BDSM.
Zazwy­czaj klienci doku­pują do niego poń­czochy ero­tyczne wyko­nane z tego samego mate­riału, które można przy­cze­pić do pasków do poń­czoch.
Bie­li­zna ero­tyczna z poń­czosz­kami wygląda efek­to­wa­nie i budzi nie­zmierny zachwyt u naszych Panów.
Wyróż­nię jesz­cze jeden zestaw sek­sownej bie­li­zny zapro­jek­to­wany przez firmę Lolitta.
A jest to…body ero­tyczne Daring.
Kom­plet jest bar­dzo odważny, dla osób, które posia­dają w sobie szczyptę z eks­hi­bi­cjo­ni­zmu, gdyż odkrywa on dużo ciała kobie­cego.
Został uszyty także z tego samego płótna.
Zawiera srebrne, ory­gi­nalne dodatki meta­lowe na gru­bej skó­rze.
Naj­cie­kaw­szym jego ele­mentem jest to, że zamiast maj­te­czek posiada jedy­nie wąski pase­czek, który „bie­gnie” mię­dzy kobie­cymi udami, nie­wiele pozosta­wia­jąc męskiej wyobraźni!
Zamy­ka­jąc temat – zapra­szamy Was na zakupy do naszego sklepu, gdzie z pew­no­ścią znaj­dzie­cie bie­li­znę pasu­jącą do Waszego cha­rak­teru i będącą speł­nie­niem ukry­tych
pra­gnień.

Zobacz także