Gorsety i Body - ADMIRABLE BODY - komplet czarnej bielizny lateksowej damskiej ze złotymi kłódeczkami, bielizna lateksowa damska
Bielizna lateksowa CZARNA Z OBROŻĄ I ZLOTYMI METALOWYMI DODATKAMI  -ADMIRABLE BODY
  • Bielizna lateksowa CZARNA Z OBROŻĄ I ZLOTYMI METALOWYMI DODATKAMI  -ADMIRABLE BODY
  • SEKSOWNA BIELIZNA DAMSKA Z OBROŻĄ I PASKAMI DO POŃCZOCH - ADMIRABLE BODY
  • Erotyczna bielizna czarna lateksowa ze złotymi dodoatkami Admirable Body
  • ADMIRABLE BODY - BODY DAMSKIE LATEKSOWE  CZARNE ZE ZŁOTYMI DODATKAMI
  • Bielizna lateksowa Admirable Body nr 5
  • Bielizna lateksowa Admirable Body nr 6
  • BODY EROTYCZNE - ADMIRABLE BODY

ADMIRABLE BODY - komplet czarnej bielizny lateksowej damskiej ze złotymi kłódeczkami, bielizna lateksowa damska

299,00 zł
Brutto

Opis

Nie­prze­ciętny kom­plet wyko­nany z ela­stycz­nej czar­nej tka­niny imi­tu­ją­cej lateks.
Ide­al­nie dopa­so­wuje się do ciała oraz sek­sow­nie je oplata,
pod­kre­śla­jąc przy tym powabne kobiece krą­gło­ści.
Meta­lowe poły­sku­jące złote blaszki oraz złote ele­ganc­kie regu­la­tory,
kon­tra­stują z czer­nią tka­niny, doda­jąc cało­ści pikan­te­rii.
Bie­li­zna jest przy­ozdo­biona przy szyi złotą kłódką i „obróżką”,
którą zapina się z tyłu na szyi na sze­roki rzep.
Tył naszej kre­acji zapiany jest na czarny zame­czek, który z łatwo­ścią możemy w każ­dej chwili roz­piąć…
Posiada rów­nież regu­lo­wane grub­sze paseczki do poń­czoch wraz ze zło­tymi regu­la­to­rami oraz stringi wyko­nane z tego samego mate­riału co kom­plet.
Kom­plet dam­ski bie­li­zny NIE zawiera poń­czoch.
Przy naszym body znaj­dziemy także złoty klu­czyk do kłódki zamo­co­wany przy obróżce.
Ero­tyczne body jest prze­pięk­nie zapa­ko­wane w pude­łeczko ze wstą­żeczką i czar­nym piór­kiem, ide­al­nie nadaje się na pre­zent dla Kocha­nej osoby.
Pro­jekty marki LOLITTA są szyte ręcz­nie w pol­skich szwal­niach.
Jeżeli posia­dasz roz­miar nie­ty­powy i na przy­kład masz więk­szy biust i dół mniej­szy lub na odwrót-szy­jemy także pod spe­cjalne zamó­wie­nie, opisz swoje wymiary dokład­nie w uwa­gach w zamó­wie­niu.
Nie pobie­ramy dodat­ko­wych opłat, czas reali­za­cji 3 dni robo­cze.
Płat­ność pro­duk­tów szy­tych na zamó­wie­nie-tylko za przed­płatą.
Szy­jemy roz­miary mise­czek od A do D -E. 

Ta sek­sowna bie­li­zna wystę­puje w roz­miarze S/M oraz L/XL.
Ist­nieje moż­li­wość doku­pie­nia latek­so­wych poń­czoch ide­al­nie pasu­ją­cych do kom­pletu.
Szu­kaj ich pod nazwą „Warm Up”.
Patrz zdję­cie poni­żej.
Materiał: 97% polie­ster, 3% ela­stan.
Ero­tyczna bie­li­zna to jesz­cze cią­gle na naszym rynku temat tabu. Uwiel­biają ją osoby oraz pary, które lubią doświad­czać w sypialni oraz poza nią roz­ma­itych nowych doznań. Naj­czę­ściej są to ludzie, któ­rzy lubią odmianę seksu BDSM.
Jed­nakże w ostat­nich cza­sach się to bar­dzo zmie­niło i bie­li­znę z tego rodzaju tka­niny ubie­rają także kobiety, które mają już dosyć koro­nek, nud­nych kokar­dek czy róż­nego rodzaju fal­ba­nek.
Pra­gną odmie­nić swoje życie sek­su­alne a co za tym idzie się­gają po co raz to now­sze modele bie­li­zny oraz gadżety ero­tyczne.
Czę­sto jest to robione dla swo­ich part­ne­rów, żeby nie zawiało przy­sło­wiową nudą w ich alko­wie. Nie­stety w każ­dym związku co pewien czas taki stan nam się wkrada do naszego łóżka i trzeba robić co w naszej mocy, żeby został z nami jak naj­kró­cej.
Wtedy wła­śnie się­gamy po odmianę, żeby w naszym związku znowu poja­wiły się prze­piękne nie­bie­skie motyle w brzuszku, żeby nasz part­ner spoj­rzał na nas z taką pożą­dli­wo­ścią w oku jaką miał przy naszym pierw­szym razie.
Każdy a z nas tego pra­gnie.
A my chcemy speł­niać Wasze marze­nia, więc nie zaj­mu­jemy Wam już czasu i roz­gość­cie się u nas na dobre prze­glą­da­jąc wszyst­kie nasze pro­po­zy­cje bie­li­zny ero­tycznej, którą przy­go­to­wa­li­śmy.

Zobacz także